Close

  Former Judges

  Name Duration
  Sh.Chandra Shekhar09/12/2019 to 22/11/2021
  Sh.Ashok Kumar Verma03/05/2018 to 27/05/2019
  Ms.Manisha Batra06/10/2014 to 01/05/2018
  Sh. Ramendra Jain08/07/2013 to 07/09/2014